یه چیزی مثل شعرهای علیرضا قزوه و یغما گلرویی https://t.co/8jFl17mlby