امروز ورزش نکردم. با اینکه تو این چند روز زیاد تحت فشار قرار ندادم خودمو ولی عضلاتم کوفته‌س. مخصوصن شکمم