آجرلو می‌خواد این‌همه کار کنه؟ :)) فکر کنم آرزوهاشو نوشته بود و از رو کاغذ خوند