فردوسی پور یادی کرد از دکتر پور حسین مجری مناظره‌های کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۸۸ :))