بیایید سعی کنیم با آبروی مردم بازی نکنیم. خودمونو بذاریم جای اونا و به ریخته شدن آبروشون دامن نزنیم. حتی اگه بدترین خطاها رو مرتکب شده باشن.