درسته تیراختور نیازی به امتیاز این بازی نداره ولی کاش ببره و در مقابل تیمای عربستان وا ندیم