تیراختور قشنگ ول کرده بازی رو. قلعه نوعی میخواست مساوی بگیره که هم نبازه هم زیاد تحت فشار قرار نگیره