شانس آوردیم توپ رو زدن به تیر دروازه. بابا تیم عربستانه‌ها یه خورده با غیرت بازی کنید