دیگو سیمئونه بیاد ایران مربی‌گری کنه موفق میشه با این جار و جنجالی که کنار خط راه میندازه. علی دایی طور