سیمئونه برند لباسش رو به زیدان هم معرفی کنه، خیلی بادوامه