آخ آخ این گل بکهام به یونان. انگلیس رو مستقیم فرستاد به جام جهانی ۲۰۰۲