بارپرودگارا به حق این شب عزیز به حق سید العرب والعجم، دست کفاشیان و دار و دسته‌ش رو از فدراسیون فوتبال و کلن ورزش این مملکت کوتاه کن