رحیم استرلینگ همون صاحب رامکاله؟ اونجا سفیدپوست بود و موهاش زرد بود که