اینا همه‌ش برای سرگرمی من و شماست. هفته‌ی بعد سپاهان رو قهرمان می‌کنن