به قیافه‌ی حسینی می‌خوره استقلالی باشه. هیچ‌وقت ازش خوشم نیومد