مظلومی خسرو حیدری رو نداشت برنامه‌ش برای حمله چی بود؟