قلعه نوعی به عنوان سرمربی تیراختور دو بار تو تهران با استقلال بازی کرده هر دو رو هم ۳-۲ برده تو هر دو بازی هم مظلومی سرمربی استقلال بوده