استقلالیا «اشیائی» رو پرتاپ کردن سمت قلعه‌نوعی. اسم خوزستان بد در رفته