عادل اسکرین شات توییتا رو رو کرد. قطع به یقین اکانت توییتر داره :))