به نام خدا، الهی که همین شهدا تو کمر آدم دروغگو بزنن به حق علی