داستان پستچی، داستان واقعی زندگی چیستا یثربی بود؟ کامممااااان
گویا بلی ‎· adomide
بله ظاهرا ‎· alawee
تازه فهمیدی؟ ‎· Assal
تازه خوندم داستانشو ‎· وحید معمولی