داستان پستچی، داستان واقعی زندگی چیستا یثربی بود؟ کامممااااان
گویا بلی ‎- adomide
بله ظاهرا ‎- alawee
تازه فهمیدی؟ ‎- Assal
تازه خوندم داستانشو ‎- وحید معمولی