تا همین دو سال پیش هیشکی در مورد نفوذ حرف نمیزد. تا رهبر گفت نفوذ اینا یادشون افتاد. رهبر گفت ترویج انحصاری زبان انگلیسی، اینا هم شروع کردن