RT @samanoqo: برداشتن کوچکترین گام از داشتن بزرگترین قصد ارزشمند تر است.