طرف پیام فرستاده به آی‌فیلم که از طبیعت استان‌های دیگه هم مستند پخش کنید. مگه طبیعت ایران فقط استان شمال(!) و استان اصفهانه؟