بین مخلوقات خدا، سگ یه جور خاصی دوست داشتنیه به نظرم