معده‌هه یه طوری تیر کشید که در حال وداع دار فانی بودم از درد. یهو شد