مامان اینقدر حساسه به هزینه‌ی دکتر و دارو و آزمایش و اینا که هرجا میرم پای صندوق برای پرداخت، میگم مبلغشو بلند نگید بشنوه ناراحت میشه