بعضی جاها که دیگه خیلی نگرانه، خودش میاد پای صندوق، کلی فیلم بازی می‌کنم تا نشنوه هزینه چقدر شده. بساطی داریم