بعد از انتخابات ۸۸ در حق ساعد باقری هم خیلی اجحاف شد. کلن دیگه نادیده گرفته شد. حیفه