کثافت و لجن از سر و روی دنیا می‌باره. بوی فاضلاب سازمان ملل کل دنیا رو برداشته https://t.co/bTp3IFmmpV