همیشه هم بازخوردش، خوندن سیل خاطرات و تجربه‌های بد شما از تبریز یوده و نفی حرف‌های من