همیشه قبل از این قضاوت‌ها یه چند ثانیه به ریشه و دلیل این نوع برخوردها فکر کنید