تو مذاکرات با عربستان در رابطه با حج، اصولن ما باید در موضع برتر می‌بودیم و طلبکار می‌شدیم، یه سری احمقِ نفهم باعث شدن بدتر بدهکار بشیم