بعد همین احمقای نفهم در مورد عزت ایران و ایرانی مزخرف می‌گن.