RT @mehdijalali6: @vahidrsj روز اول دانشجویی تبریز از جلوی دانشکده سوارشدم برم خوابگاه راننده وقتی فهمیدراه رو بلدنیستم تا در خوابگاه منو برد و کرایه هم نگرفت