آقا مطمئنید سپاهان هیچ‌جوره قهرمان نمیشه دیگه؟ من نگرانم