دقیقن ۲۰ سال طول کشید تا ماشین‌سازی برگرده به سطح اول فوتبال مملکت