این چه طرح پیراهنیه که پرسپولیس داره؟ چقدر زشت و درهم برهمه