تیراختور یکی دیگه بزنه یا استقلال یکی بخوره تیراختور سوم میشه