علی دایی دقیقن چه غلطی میکنه؟ بابا یه گل زدن که سخت نیست