زمانی که ۵-۶ ساله بودم عدد ۱۰۰۰ برام خیلی ابهت داشت. ۱۰۰۰ تومن خیلی زیاد بود به نظرم تا وقتی که فهمیدم ۱۰۰۰ تومن ینی ۱۰ تا ۱۰۰ تومنی