از اون نخبه‌ی بسیجی که ماشین زمان اختراع کرده بود چه خبر؟