هنوزم هرجا کلاس قرآن برگزار میشه، رو بنر سردرش عکس سید محمد حسین طباطبایی رو میزنن