من دل و جرات دیدن خون و جراحت و ... رو به هر صورت ممکن دارم ولی یه سوزن که به مامام میزنن دست و پام سست میشه