توی دنیای که دو روزه، دنبال چی هستیم؟ کدوم معجزه؟ کدوم خوشبختی باد آورده؟