دردش به جونم، چند ماهه نشسته می‌خوابه شبا رو. کاش فردا تکلیف مشخص بشه.