هنوز ۲۰ نفر به نوبتم تو بانک مونده بود با ۱۰ بسته ۵ هزار تومنی تو دستم. یهو یکی از باجه‌ها صدام کرد گفت بیا اینجا فقط تو پول واریز می‌کنی