مثل آخن آتون در شب شروع قحطی ۷ ساله‌ی مصر، گرسنه‌م