هر بیمارستانی که راه می‌ندازیم،یک نفرمون میشینه تو صندوق و ترخیص که کار ملت به خاطر آشنایی کم کاربر با نرم‌افزار معطل نشه و سریع انجام بگیره