ولی وقتی ما با خوش‌رویی می‌گیم به دلیل تغییر نرم‌افزار کارشون کمی دیر انجام میشه و عذرخواهی می‌کنیم بابتش،آروم منتظر می‌مونن